Giá cả hợp lý, hợp đồng rõ ràng. Thi công đúng tiến độ.