Cô rất hài lòng – Thiết kế nhanh và bàn giao đúng tiến độ.